Circulaire waterhuishouding: wat is het? En waarom is het noodzakelijk?

17/1/2024
8/3/2022
Anouk Van Bavel

Bij een duurzame woning denken we meestal aan zonnepanelen, hoogwaardige isolatie en een warmtepomp. Maar naast het besparen van energie is besparen op water ook een belangrijk aandachtspunt. Daarom wordt er binnen onze projecten telkens gekeken hoe we op een circulaire manier kunnen omgaan met ons waterverbruik. We leggen uit waarom een slimme “waterhuishouding” essentieel is.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

1. Wat moeten we precies verstaan onder ‘waterhuishouding’?

Waterhuishouding is de manier waarop er met de beschikbare watervoorziening wordt omgegaan binnen een woonproject. Daarbij denken we in eerste instantie aan regenwater, maar ook het water dat we zelf verbruiken kan bijdragen tot het sluiten van de waterkringloop. Bij alle projecten wordt er vandaag bijvoorbeeld al gekeken hoe het regenwater maximaal op de site kan worden gehouden, enerzijds door middel van recuperatie en anderzijds door infiltratie.

Vlaanderen is een van de droogste regio’s in Europa, we zijn immers een kleine regio met een hoge bevolkingsdichtheid en veel verharde oppervlakte. Een nieuwbouwproject voegt soms bijkomende verharde oppervlakte toe (bv. de daken van de gebouwen). We werken waar mogelijk met groendaken die als spons fungeren, het water tijdelijk ophouden en verdamping mogelijk maken. Dit is een effectief middel tegen het ‘heat island effect’ waarover sprake is in een dichtbebouwde context.

We moeten er aanvullend voor zorgen dat het regenwater, dat niet op deze manier wordt gebufferd, toch alle ruimte krijgt om in te dringen in de bodem en niet rechtstreeks wordt afgevoerd naar de riolering. Op deze manier kan het grondwater aangevuld worden en geraken de rioleringen niet overbelast.

In de tweede plaats heeft een circulaire waterhuishouding te maken met het opslaan en recupereren van regenwater. Dit gebeurt onder andere met behulp van een regenwaterput. Het voordeel hiervan is dat je regenwater kan hergebruiken voor allerhande toepassingen waardoor je minder leidingwater nodig hebt. Dat is milieuvriendelijk én maakt dat je kan besparen op je waterfactuur.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

2. Op welke manier pakken jullie dit aan bij de nieuwbouwprojecten van Van Roey Vastgoed?

Al vanaf de eerste schetsen onderzoeken we hoe we een site maximaal kunnen ontharden (door bv. een compacte ondergrondse parkeergarage en waterdoorlatend materiaal voor de paden op de site), zodat er voldoende volle grond aanwezig blijft op onze woonsites en het regenwater zelf een weg kan vinden naar de bodem. Dat is cruciaal want zelfs in geval van hoge grondwaterstanden, kan de situatie al omslaan na enkele droge maanden.

Daarnaast is het in de natte maanden dan weer essentieel dat de riolering niet overbelast wordt. Om de infiltratiecapaciteit van deze volle grond te maximaliseren kunnen we bijkomend infiltratieputten of infiltratiekratten voorzien.

Indien er genoeg ruimte is op de woonsite, zoals bij Hof Van Roey in Rijkevorsel of Torck in Deinze, installeren we geen infiltratiekratten maar leggen we een wadi aan. Dit is een soort van groene greppel. In deze ondiepe, droge ‘vijver’ kan bij een hevige regenbui het regenwater zich verzamelen en heeft het de tijd om langzaam te infiltreren in de bodem.

Beide systemen zorgen er dus voor dat het regenwater, dat op de daken terechtkomt, maximaal terug zijn weg vindt naar de ondergrond.

Om het regenwater bijkomend te gaan bufferen, alvorens het naar de riolering vloeit, wordt er met regenwaterputten gewerkt. Dit is, net als bij een eengezinswoning, verplicht bij nieuwbouwappartementen. Deze putten dienen enerzijds als buffer richting de riolering, maar kunnen anderzijds ook dienen als opslag voor hergebruik door de bewoners van het project. Dit noemen we dan regenwaterrecuperatie.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

3. Hoe werkt regenwaterrecuperatie?

Het regenwater wordt eerst opgevangen in een reservoir. Dankzij de voorfilter kan er geen grof vuil zoals bladeren of slib in deze watertank terecht komen. Een tweede filter houdt de laatste vaste deeltjes tegen. Tot slot wordt het regenwater door middel van een pomp naar verschillende aftappunten in het project geleid. Het regenwater kan worden gebruikt om de tuin te sproeien, maar ook om je wc door te spoelen.

Wist je dat we alleen al met onze toiletbezoekjes, dagelijks gemiddeld zo’n 21 liter water per persoon doorspoelen? Dit in combinatie met het feit dat leidingwater alsmaar duurder en schaarser wordt, maakt dat zowel het milieu als je portemonnee gebaat zijn bij het gebruik van een regenwaterrecuperatie systeem.

Bovendien hoef je je ook geen zorgen te maken dat er een watertekort zou zijn. Als de regenwatertank leeg is, wordt immers automatisch overgegaan op leidingwater. In ’t Convent in Tienen bijvoorbeeld kunnen alle bewoners genieten van dit voordeel.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

4. Het installeren van een regenwaterput en infilitratievoorziening is tegenwoordig verplicht bij nieuwbouwsites. Gaat Van Roey Vastgoed soms nog een stapje verder?

Bij De Nieuwe Dokken, één van onze meest vooruitstrevende woonprojecten in Gent, recupereren we niet enkel regenwater maar gaan we ook slim om met het water dat afkomstig is uit de douche, wasmachine, keuken én zelfs de toiletten.

Deze afvalwaterstromen worden lokaal op de site gezuiverd tot de kwaliteit van oppervlaktewater. Tevens recupereren we de warmte uit dit water om de verschillende nieuwbouwappartementen te verwarmen en voldoen hiermee aan 30% van de warmtevraag. Het water zelf wordt hergebruikt als proceswater door een nabijgelegen fabriek. Een mooi voorbeeld van circulair watergebruik dus waar we de waterkringlopen sluiten op wijkniveau. Dit is een van de innovatieve concepten die er mee voor zorgt dat de bewoners hier zeer energiezuinig kunnen wonen.

We zijn vandaag dan ook verder aan het onderzoeken hoe we in al onze projecten een stapje verder kunnen gaan met de recuperatie van ons (regen)water. De keuze voor de verschillende toepassingen hangt telkens samen met de schaal en layout van het project, aangevuld met de bodeminfiltratiecapaciteit.

Wil je graag meer algemene info omtrent duurzame waterhuishouding of ben je benieuwd hoe we concreet aan regenwaterrecuperatie doen bij één van onze woonprojecten?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Contacteer ons