Privacyverklaring

version française ci-dessous / Franstalige versie onderaan

Bedankt voor uw interesse in de projecten en diensten van VAN ROEY VASTGOED, of één van haar verbonden ondernemingen.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Het is mogelijk dat wij u vragen om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, zoals onder meer uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

We verzamelen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u te informeren over onze projecten (en dienstverlening) en om u hierover te contacteren.

De verwerking van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan deze privacyverklaring. Voor vragen en/of opmerkingen dient u contact op te nemen met privacy@vanroeyvastgoed.pro.

Door het verstrekken van Persoonsgegevens, wordt u geacht het gebruik van uw Persoonsgegevens te hebben erkend in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Artikel 1 – DEFINITIES

Website betekent de website www.vanroeyvastgoed.be.

Verantwoordelijke” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. VAN ROEY VASTGOED zal gekwalificeerd worden als de Verantwoordelijke die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt waarmee een natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

“Verwerker” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. De Verwerker verwerkt Persoonsgegevens namens en in opdracht van de Verantwoordelijke.

Van Roey Vastgoed” betekent VAN ROEY VASTGOED NV, met maatschappelijke zetel in 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0446.230.385.

 

Artikel 2 – DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Telkens wanneer u als gebruiker van de Website Persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de Persoonsgegevens die we via de Website of via elektronische correspondentie verzamelen te beveiligen en te beschermen.

Op deze manier engageren wij ons, voor zover als redelijkerwijs te verwachten is, om illegale verwerking van Persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van uw Persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij evenwel niet garanderen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens buiten het contactformulier op de Website op een onbeveiligde wijze via andere kanalen worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.

Wij trachten de beveiliging van uw Persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen de werknemers, medewerkers of onderaannemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

 

Artikel 3 – HOE VERZAMELT VAN ROEY VASTGOED UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG WORDEN ZE BEWAARD?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. bij het versturen van een verzoek tot informatie op de Website (via het contactformulier);

2. bij het versturen van een verzoek tot het ontvangen van onze nieuwsbrief;

3. indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website;

Wij kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen combineren met informatie die u ons op een andere manier verstrekt of die derden aan ons leveren.

Wij verbinden ons ertoe om de Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken. In elk geval worden uw persoonsgegegevens niet langer bijgehouden dan een periode van 10 jaren.

Wij vermijden de verzameling van Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 4.

 

Artikel 4 – DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING

We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. om u als gebruiker van de Website te identificeren;

2. om u informatie te bezorgen omtrent onze projecten en diensten;

3. om u onze nieuwsbrief te bezorgen;

4. om mogelijke klachten of verzoeken te verwerken en te behandelen;

5. om ons te helpen bij het evalueren, corrigeren of verbeteren van de Website en alle gerelateerde producten of diensten van VAN ROEY VASTGOED;

6. voor direct marketing doeleinden;

7. om interne redenen, waaronder de bedrijfsadministratie en archiveringsdoeleinden;

Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens kunnen verwerken, kunnen we uw Persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw wezenlijke belangen of de wezenlijke belangen van andere betrokkenen te beschermen.

Wij verzoeken u in dit verband om de Persoonsgegevens van andere personen niet aan ons te verstrekken, behalve waarbij wij u hier uitdrukkelijk om verzoeken.

 

Artikel 5 – DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden. Een uitzondering kunnen onderaannemers of medewerkers zijn die de gegevens bewaren op servers in de Verenigde Staten en zich verbonden hebben onder het “Privacy Shield”, waarbij een adequaat niveau van beveiliging wordt geboden voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Wij zullen verder geen Persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Unie bevinden dan met uw toestemming, tenzij:

  1. de doorgifte noodzakelijk is om Verbonden Ondernemingen, medewerkers, agenten of onderaannemers toe te staan hun diensten te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht (inclusief het verlenen van marketingondersteuning, om marktonderzoek uit te voeren of klantenservice te verlenen)

  2. dit wettelijk verplicht is

Iedere overdracht van Persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Wij zorgen ervoor dat er maatregelen worden genomen zodat de ontvangers de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan deze die in artikel 4 limitatief zijn opgesomd en dat de ontvangers voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen ter bescherming van deze gegevens.

Teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij steeds een verwerkersovereenkomst sluiten met bovengenoemde ontvangers van de Persoonsgegevens, en indien nodig ook standaardcontractbepalingen zoals voorzien door de Europese Commissie.

Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemers en medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

 

Artikel 6 – RECHTEN VAN HET DATASUBJECT

Op grond van zowel de Belgische als de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@vanroeyvastgoed.pro.

Wij zullen u binnen een termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan evenwel verlengd worden tot maximaal drie (3) maanden, in welk geval u binnen één (1) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.

 

Het recht op toegang tot Persoonsgegevens

U heeft het recht ons op te dragen om alle Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.

 

Het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens

Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens dan zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen.


Het recht om Persoonsgegevens te wissen

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:

1. indien het niet langer noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

2. in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;

3. de verwerking die bedoeld is voor direct marketing

4. indien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt

 

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is:

1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

2. voor het naleven van een wettelijke verplichting

3. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

 

Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken

In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken:

1. voor het betwisten van de juistheid van uw Persoonsgegevens;

2. wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de Persoonsgegevens worden gewist

3. indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw Persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon of om redenen van wezenlijk openbaar belang.
 

Het recht op bezwaar

U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 

Het recht op gegevensoverdracht (“data portability”)

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdracht, zullen wij de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm doorgeven aan een gegevensverantwoordelijke van uw keuze.

 

Het recht om toestemming in te trekken

In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

 

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

U kan te allen tijde contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door een e-mail te sturen naar of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd in 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 

Artikel 7 – VERWIJZING NAAR DERDEN

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de verwijzingen uitsluitend leiden naar websites die overeenstemmende veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen hebben, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding van Persoonsgegevens, waaronder de gegevens die u verstrekt op andere websites nadat u de Website heeft verlaten.

Wij benadrukken om zorgvuldig te werk te gaan en de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website steeds te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken op andere websites.

 

Artikel 8 - COOKIES

VAN ROEY VASTGOED maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de Website. Een “Cookie” is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen VAN ROEY VASTGOED om uw toestel te herkennen wanneer u de Website gebruikt. Op die manier wordt VAN ROEY VASTGOED in staat gesteld om de verwerking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te bieden.

U kan het gebruik van Cookies weigeren indien uw internetbrowser dit toelaat, maar dit kan een ernstige impact hebben op de goede werking van de Website.

Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

 

Artikel 9 - GOOGLE SIGNALS

We hebben Google Signals geactiveerd in ons Google Analytics account. Dat wil zeggen dat Google Analytics de sessie data die het verzamelt, kan linken aan data van ingelogde Google gebruikers. Op die manier kan Google enerzijds geaggregeerde en geanonimiseerde inzichten over het gedrag van gebruikers over verschillende apparaten met ons delen. Anderzijds krijgen we ook inzicht in de demografische gegevens van die gebruikers. De informatie die Google verzamelt, omvat de zoekgeschiedenis en de locatie van een gebruiker en data van partnerwebsites van Google.

Dit zorgt ervoor dat we verbeterde rapporten ontvangen die nuttige informatie bevatten wat betreft het gedrag van een gebruiker over verschillende apparaten heen, diens interesses en demografische gegevens. Deze omvatten de leeftijd, taal en woonplaats van de gebruiker.

Deze rapporten helpen ons om een beter zicht te krijgen op het gedrag van onze bezoekers, hun wensen en interesses. Daardoor kunnen we onze producten en services optimaliseren om hen beter van dienst te zijn. Deze data vervalt na 26 maanden. Hou er rekening mee dat deze data enkel verzameld wordt wanneer een gebruiker toestemming heeft gegevens voor gepersonaliseerde advertenties in diens Google-account. De data is altijd geaggregeerd en geanonimiseerd, en bevat nooit data van individuele personen. Je kan deze data aanpassen of verwijderen in je Google-account.


Meer informatie over Google Signals: 
https://support.google.com/analytics/answer/9445345
 

Laatste update: 3 mei 2023

 


 

Déclaration de confidentialité

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux projets et services de VAN ROEY VASTGOED, ou de l’une de ses sociétés affiliées.

Dans la présente déclaration de confidentialité, nous vous informons de la manière dont nous traitons les données à caractère personnel.

Nous pouvons vous demander de nous communiquer certaines informations personnelles notamment votre prénom, votre nom et votre adresse e-mail.

Nous ne recueillons que les données personnelles nécessaires pour vous informer sur nos projets (et services) et pour vous contacter à leur sujet.

Le traitement de vos données personnelles est soumis à la présente déclaration de confidentialité. Pour toute question et/ou commentaire, veuillez contacter privacy@vanroeyvastgoed.pro.

En fournissant des données personnelles, vous êtes considéré comme ayant autorisé l'utilisation de vos données personnelles conformément à la présente déclaration de confidentialité.

 

Article 1 – DÉFINITIONS

Par “site internet, il est entendu le site internet www.vanroeyvastgoed.be.

Responsable” a le sens défini dans le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679. VAN ROEY VASTGOED sera qualifié de Responsable qui détermine les objectifs et les moyens de traitement de vos données personnelles.

Données à caractère personnel” a le sens défini dans le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679, et inclut toute information qui identifie ou est susceptible d’identifier une personne physique (également appelée « personne concernée » ou « intéressé »).

Le terme “Prestataire” a le sens défini dans le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679. Le prestataire traite les données à caractère personnel au nom et à la demande de la partie responsable.

Van Roey Vastgoed” signifie VAN ROEY VASTGOED NV, dont le siège social est situé à 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.230.385.

 

Article 2 – LA confidentialité de vos données personnelles

Chaque fois que vous nous fournissez des données personnelles en tant qu'utilisateur du site internet, nous traitons ces informations conformément aux dispositions de la présente déclaration de confidentialité et aux obligations légales relatives au traitement des données personnelles, dont le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679.

Nous appliquons des mesures et des procédures appropriées pour sécuriser et protéger les données à caractère personnel que nous recueillons.

De cette manière, nous nous engageons, dans la mesure du raisonnable, à prévenir le traitement illégal de données à caractère personnel et la perte ou la destruction accidentelle de vos données à caractère personnel. Toutefois, en dépit de ces mesures, nous ne pouvons pas garantir que vos données personnelles seront protégées si elles sont transmises ou communiquées de manière non sécurisée par le biais d'autres canaux, en dehors du formulaire de contact sur le site internet.

Nous nous efforçons d’optimiser la sécurité de vos données personnelles en limitant leur accès aux personnes ayant besoin de les connaître (par exemple, seuls les employés, le personnel ou les sous-traitants qui ont besoin de vos informations personnelles aux fins décrites dans l’article 4 auront accès à ces informations).

 

Article 3 – COMMENT VOS donnéeS PERSONNELLES SONT-ELLES RECUEILLIES PAR VAN ROEY VASTGOED ET COMBIEN DE TEMPS SONT-elLeS CONSERVÉeS?

Nous recueillons vos Données à caractère personnel dans les cas suivants:

1. lors de l'envoi d'une demande d'information sur le site internet (via le formulaire de contact);

2. lors de l'envoi d'une demande de souscription à notre bulletin d'information;

3. si vous nous appelez, nous envoyez un e-mail ou correspondez avec nous de toute autre manière que par le biais du site internet;

Nous pouvons combiner les Données à caractère personnel que nous recueillons avec les informations que vous nous transmettez d'une autre manière ou que des tiers nous fournissent.

Nous nous engageons à ne pas conserver les Données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire à l’atteinte des objectifs visés. En tout état de cause, vos données personnelles ne seront pas conservées plus de 10 ans.

Nous évitons la collecte de Données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires aux fins énoncées à l'article 4.

 

Article 4 – FINALITé DU TRAITEMENT DES DONNéES

Nous pouvons utiliser les Données à caractère personnel que nous recueillons aux fins suivantes:

1. pour vous identifier en tant qu'utilisateur du site internet;

2. pour vous transmettre des informations sur nos projets et services;

3. pour vous envoyer notre bulletin d'information;

4. pour traiter d'éventuelles plaintes ou demandes;

5. pour nous aider à évaluer, corriger ou améliorer le site internet et tout produit ou service connexe de VAN ROEY VASTGOED;

6. à des fins de marketing direct;

7. pour des raisons internes, et notamment à la gestion administrative de la société et à des fins d'archivage;

Outre les objectifs spécifiques pour lesquels nous pouvons traiter vos Données personnelles, nous pouvons également traiter vos Données à caractère personnel pour nous conformer à une obligation légale à laquelle nous sommes soumis, ou pour protéger vos intérêts principaux ou les intérêts principaux d'autres personnes concernées.

A cet égard, nous vous demandons de ne pas nous fournir les données personnelles d'autres personnes, sauf si nous vous le demandons explicitement.

 

Article 5 – TRANSFERT DE DONNÉES à CARACtère PERSONNEL

Nous ne transférerons pas de données personnelles à des tiers situés en dehors de l'Union européenne. Une exception peut être faite pour les sous-traitants ou les employés qui détiennent les informations sur des serveurs aux États-Unis et qui se sont engagés à respecter le "Privacy Shield" (= Bouclier de Protection des Données), offrant un niveau de sécurité adéquat pour le traitement des Données à caractère personnel.

Autrement, nous ne transférerons pas de données personnelles à des tierces parties situées dans l'Union européenne sans votre consentement, à moins que :

  1. le transfert soit nécessaire pour permettre aux sociétés affiliées, employés, agents ou sous-traitants de fournir leurs services ou d'effectuer une tâche en notre nom (y compris la fourniture d’un soutien marketing, la réalisation d’études de marché ou la prestation d’un service à la clientèle).
  2. la loi l’exige

Tout transfert de Données à caractère personnel à un destinataire tel qu'indiqué ci-dessus est conforme aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679.

Nous veillons à ce que des mesures soient prises pour que les destinataires ne puissent pas utiliser les Données à caractère personnel à des fins autres que celles énumérées de manière exhaustive à l'article 4 et que les destinataires aient adoptés des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour protéger ces données.

Afin de garantir la sécurité des Données à caractère personnel, nous conclurons toujours un accord de traitement avec les destinataires susmentionnés des Données à caractère personnel et, si nécessaire, des clauses contractuelles standard telles que prévues par la Commission européenne.

Nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que les employés et les personnes ayant accès aux Données à caractère personnel ne les traitent que conformément à la présente déclaration de confidentialité et aux obligations légales prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679.

 

Article 6 – DROITS DES PERSONNES CONCERNéES

Vous disposez des droits décrits ci-dessous en vertu de la législation belge et européenne sur la protection des Données à caractère personnel. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous devez nous envoyer une demande écrite accompagnée d'une copie de votre carte d'identité à privacy@vanroeyvastgoed.pro.

Nous vous informerons des mesures qui seront prises dans un délai d'un (1) mois après réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de trois (3) mois, auquel cas vous serez informé des raisons du retard dans un délai d'un (1) mois à compter de la demande initiale.

 

Le droit d'accès aux Données à caractère personnel

Vous avez le droit de nous demander de fournir toutes les données personnelles que nous détenons à votre sujet, à condition que les droits des autres personnes concernées ne soient pas affectés. 

 

Le droit de rectification des Données à caractère personnel

Nous vous demandons de veiller à ce que les Données à caractère personnel figurant dans notre base de données soient aussi exactes et complètes que possible. Si vous estimez que les informations qui nous sont fournies sont incorrectes ou incomplètes, nous vous demandons de nous en informer tel qu’indiqué ci-dessus. Nous corrigerons ou compléterons ensuite vos données personnelles dans les plus brefs délais.

 

Le droit à l’effacement des Données à caractère personnel

Vous avez le droit de supprimer vos Données à caractère personnel sans délai particulier dans les cas suivants :

1. s'il n'est plus nécessaire de conserver les Données à caractère personnel en relation avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou encore traitées;

2. en cas de retrait du consentement pour un traitement fondé sur le consentement;

3. le traitement destiné au marketing direct

4. si les Données à caractère personnel ont été traitées illégalement

 

Toutefois, il existe certaines exceptions générales au droit à l’effacement. Ces exceptions générales incluent les cas où le traitement est nécessaire :

1. pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information

2. pour se conformer à une obligation légale

3. pour intenter, faire valoir ou défendre des actions en justice

 

Le droit à la limitation du traitement des Données à caractère personnel

Dans les cas suivants, vous avez le droit de limiter le traitement de vos Données à caractère personnel:

1. pour contester l'exactitude de vos données personnelles;

2. si le traitement est illégal, mais que vous ne souhaitez pas que les données à caractère personnel soient supprimées

3. si vous vous opposez au traitement de vos Données à caractère personnel, dans l'attente de la vérification de cette opposition.

Si le traitement est restreint sur cette base, nous pouvons continuer à stocker vos données personnelles. Toutefois, nous ne traiterons les données qu'avec votre consentement explicite dans le but d'intenter, d'exercer ou de défendre des actions en justice, de protéger les droits d'une autre personne physique ou morale ou pour des raisons d'intérêt public fondamental. 

 

Le droit d'opposition

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données à caractère personnel. 

 

Le droit à la portabilité des données (“data portability”)

Si vous souhaitez exercer votre droit à la portabilité des données, nous transmettrons les Données à caractère personnel sous une forme structurée, commune et lisible par machine à un responsable du traitement de données de votre choix.

Le droit de révocation de votre consentement

Dans la mesure où la base juridique de notre traitement de vos Données à caractère personnel est votre consentement, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Toutefois, cette révocation n’affecte pas la légalité du traitement de vos données personnelles jusqu’à ladite révocation

 

Le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle

Vous pouvez contacter l'Autorité de protection des données à tout moment en envoyant un e-mail ou une demande écrite à l'Autorité de protection des données, située rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles.

 

Article 7 – RENVOI AUX TIERS

Le site internet peut contenir des liens vers d'autres sites internet que nous n’exploitons pas. Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que les liens ne mènent qu'à des sites internet répondant aux normes de sécurité et de confidentialité en vigueur, nous ne sommes en aucun cas responsables de la protection et de la confidentialité des Données à caractère personnel, y compris des données que vous fournissez sur d'autres sites internet après avoir quitté le site internet.

Nous insistons sur le fait qu’il faille être prudent et toujours consulter la déclaration de confidentialité applicable au site internet en question avant de fournir des données personnelles sur d'autres sites internet.

 

Article 8 – COOKIES

VAN ROEY VASTGOED utilise des "cookies" chaque fois que vous utilisez le site internet. Un “Cookie” est une information qui est envoyée à votre appareil via le serveur et qui est stockée sur le disque dur de votre ordinateur, de votre appareil mobile ou de votre tablette. Les cookies aident VAN ROEY VASTGOED à reconnaître votre appareil lors de l’utilisation du site internet. De cette façon, VAN ROEY VASTGOED est en mesure de rendre votre navigation plus conviviale et de vous offrir un service personnalisé.

Si votre navigateur internet le permet, vous pouvez refuser l'utilisation de Cookies mais cela peut avoir un impact sérieux sur le bon fonctionnement du site internet.

En savoir plus sur notre politique en matière de cookies.

 

Article 9 – GOOGLE SIGNALS

Nous avons activé Google Signals dans notre compte Google Analytics. Cela signifie que Google Analytics peut lier les données de sessions qu’il collecte aux données collectées par Google sur des utilisateurs Google connectés. De cette manière, Google peut, d’une part, nous communiquer des informations agrégées et anonymisées sur le comportement d’utilisateurs sur différents appareils. D’autre part, nous recevons également des informations sur les données démographiques de ces utilisateurs. Les informations collectées par Google incluent l’historique de recherche, l’emplacement d’un utilisateur et des données de sites web partenaires de  Google.
 
Ceci nous permet de recevoir des rapports améliorés contenant des informations utiles sur le comportement d’un utilisateur depuis différents appareils, ses centres d’intérêt et ses données démographiques, incluant l’âge, la langue et le lieu de résidence de l’utilisateur. 
 
Ces rapports nous aident à mieux comprendre le comportement de nos visiteurs, leurs souhaits et leurs centres d’intérêt. Nous pouvons alors optimiser nos produits et services afin de mieux les servir. Ces données expirent au bout de 26 mois. Veuillez tenir compte du fait que ces données sont uniquement collectées lorsqu’un utilisateur a autorisé les publicités personnalisées dans son compte Google. Les données sont systématiquement agrégées et anonymisées et ne contiennent jamais d’informations sur les personnes individuelles. Vous pouvez modifier ou supprimer ces données dans votre compte Google. 
 
Plus d’informations sur Google Signals : 
https://support.google.com/analytics/answer/9445345 

Dernière mise à jour: 3 mai 2023